(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) –

Aan: Marrit van Nattem
Sonmansstraat 112a
3039 DN Rotterdam
Nederland

info@marritvannattem.com

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)]

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.